Full Circle - Tango Sierra Eight

£6.50Price

Name: Tango Sierra Eight

Brewery: Full Circle Brew Co

Style: Neopolitan Milk Stout

Abv: 7.2%

Size: 440ml